U bent hier:
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met zijtveldsanitair.nl betreffende de verkoop, levering van sanitaire artikelen en het daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door zijtveldsanitair.nl expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden mag u kopiëren via deze site.

1.5 Zijtveld sanitair.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbod en bestelling 


2.1 Alle offertes van zijtveldsanitair.nl, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende modellen, vormgeving, gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de artikelen in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door zijtveld sanitair.nl verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door zijtveld sanitair.nl te verrichten wezenlijk andere prestatie. Zijtveld sanitair.nl behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

 

Artikel 3. Overeenkomsten


3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke opdrachtbevestiging of e-mail van 
zijtveld sanitair.nl.

3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

 

Artikel 4. Prijzen


4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op vooruitbetaling 3 dagen voor levering inclusief BTW, of middels eenmalige machtiging in Euro of Ideal excl. montage, installatie, in bedrijfstelling en instructies.

4.2  Bestel artikelen voor de klant kunnen niet geannuleerd of gecrediteerd worden.

4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 5. Risico


5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant. Als bij aflevering verpakking is beschadigd dient u direct met chauffeur te controleren of inhoud ook beschadigd is. Als inhoud beschadigd is dient u het artikel te weigeren. Wanneer de levering niet overeenkomt met de opdrachtbevestiging of beschadigd in verpakking is aangeleverd dient u dit binnen 24 uur na levering per e-mail te melden, nadien kunnen wij ook geen claim meer leggen bij onze toeleverancier en kunnen wij ook voor u niets meer betekenen. Alle producten wordt door ons speciaal voor u besteld en kunnen derhalve niet worden geruild of retour genomen. (beschadigingen uitgezonderd)

5.2 zijtveldsanitair.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

 


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 


6.1 Zijtveldsanitair.nl behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door zijtveld sanitair.nl aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, evenals van eventuele vorderingen voor door zijtveld sanitair.nl ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat zijtveldsanitair.nl van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen zijtveld sanitair.nl en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

 

Artikel 7. Aflevering en reclames

 


7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is zijtveld sanitair.nl voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 24 uur na ontvangst van de goederen, schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan zijtveld sanitair.nl.

7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

7.4 Levering geschied tot aan de eerste drempel van het gebouw.

7.5 Speciaal voor de klant bestelde artikelen uitgezocht door klant, kunnen niet geannuleerd worden. Retouneren,-en/of annuleren, is alleen mogelijk als het om voorraad produkten gaat en onbeschadigd in orginele verpakking zit. Hierop wordt een vermindering van 30% op de totaal prijs berekend van het artikel vermeerderd met 25,-- euro administratie kosten.

7.6 Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product /aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal 75,-- incl. 21% BTW.

 

Artikel 8. Garantie


8.1 De garantie voor de producten van zijtveld sanitair.nl die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, op alle producten geldt de garantie / service van de desbetreffende fabrikant. Deze strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door zijtveldsanitair.nl een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 24 uur na ontvangst een ernstig probleem voordoet, kan het artikel, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte product in en compleet wordt geretourneerd.

8.2 Met betrekking tot producten van derden is zijtveldsanitair.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

8.3 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.

8.4 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, ondeskundig en/of verkeerde montage, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van zijtveld sanitair.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

8.5 Zijtveldsanitair.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

 


Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor zijtveld sanitair.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal zijtveldsanitair.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van zijtveld sanitair.nl

9.2 De klant vrijwaart zijtveldsanitair.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

9.3 De aansprakelijkheid van zijtveldsanitair.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat zijtveld sanitair.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door zijtveld sanitair.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 10. Toepasselijkheid


10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

10.2 Indien Nederlands recht van toepassing is, zullen geschillen tussen partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 11. Overige bepalingen 


11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

11.2 De koper van goederen of de gebruiker van oneliner diensten van zijtveldsanitair.nl in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke zijtveldsanitair.nl in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van zijtveldsanitair.nl, doch ook voor gebruik in het concern waarvan zijtveldsanitair.nl deel uit maakt en voor het verstrekken van productinformatie door de fabrikanten.